Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 3 d’abril de 2016

Visionaries?EnglishThe passage of the state of dejection which the conviction and the tragic and terrible ordeal of their Master produced to his friends, to the state of excitement which - according to some theories - would have turned them into visionaries, requires a certain preparation: obviously, in order for that theory to be plausible,  it would have taken a considerable bigger period of time, than only three days, between the funeral and the first appearance in the Upper Room. 

 El pas de l'estat d'abatiment que la tràgica condemna i l'espantós suplici del Mestre havien provocat en els seus amics, a l'estat de sobreexcitació que els hauria convertit - segons algunes teories - en visionaris, suposa una certa elaboració: és evident que hauria calgut un lapse de temps bastant més considerable que tres dies entre l'enterrament i la primera aparició al Cenacle perquè això fos possile.(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 56, Ediciones Palabra) 

dissabte, 2 d’abril de 2016

Reserved joys

EnglishThose without our faith, can come to understand something of the emotion we experience on Christmas Eve; and even baptized Christians fallen into indifference, may still remain sensitive to the memory of the stable of Bethlehem and to the star of the Epiphany. But Easter, Christ's victory over death, the inauguration of the supernatural life on earth, the celebration of the first fruits of our resurrection, are unknown joys to those who remain unsensitive for God's love for us, joys reserved in its fullness to the privileged who know Jesus Christ.


 Les persones alienes a la nostra fe arriben a comprendre quelcom de l'emoció que experimentem en la nit de Nadal; inclús la massa de batejats caiguts en la indiferència roman encara sensible al record de l'estable de Betlem i de l'estrella de l'Epifania. Però la Pasqua, la victòria de Crist sobre la mort, la inauguració de la vida sobrenatural en la terra, la festa de les primícies de la nostra resurrecció son alegries desconegudes  pels que no posseeixen al menys el pressentiment de l'amor de Déu per nosaltres, i estan reservades en la seva plenitud als privilegiats que coneixen a Jesucrist. 


(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 44, Ediciones Palabra) 

divendres, 1 d’abril de 2016

They were not willing to believe in Him


EnglishHaving rejected all the suggestions they received from the Saviour, having denied the proofs he had given them about his divine mission, and finally having sinned against the Light, they got blinded inevitably... That is why the Lord did not want to come down from the Cross in orther that his enemies could "see and believe"; and neither did He after his resurrection: they simply were not willing to believe in Him. Havent rebutjat tots els suggeriments que van rebre del Senyor , havent negat les proves que els havia donat sobre la seva missió divina, havent pecat contra la Llum, s'havien encegat irremissiblement... Per aquesta raó el Senyor no va voler baixar de la Creu a fi que els seus enemics "veiessin i creguessin", ni tampoc després de la resurrecció va voler mostrar-se'ls: no estaven disposats a creure en Ell 


(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 38-39, Ediciones Palabra)