Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dilluns, 30 de juny de 2014

A secret between him and us

EnglishIf you do good to show it to people, it will be you who they will see and even congratulate. If  you act towards God,  instead, without caring so much about men, they will see God through you. The fruits of your inner life belong to everyone, but keep hidden the work of the sap that made them appear and the conditions under which they have matured. If you dig up the seed, it will wither and die. Men can see and grow with what God has done for us; but what we do for God and what God does within us, no one should know. It is a secret between him and us. Silence is the chastity of souls.

  Si feu el bé per mostrar-lo als homes, serà a vosaltres a qui veuran i fins potser us felicitaran. Si, en canvi, obreu per Déu, sense fixar-vos en els homes, aquests veuran Déu a través vostre. Els fruits de la vostra vida interior pertanyen a tots, però manteniu ocult el treball de la saba que els ha fet aparèixer i les condicions en que han madurat. Si es desenterra la llavor, aquesta es panseix i mor. Els homes poden veure i edificar-se amb el que Déu ha fet de nosaltres; però el que nosaltres fem per Déu i el que Déu fa dins nostre, ningú ho ha de saber. És un secret entre Ell i nosaltres. El silenci és la castedat de les ànimes.

(Georges Chevrot: En lo secreto, p. 22-23, Patmos)

Wherever God has placed you (II)

EnglishWherever God has placed you, at home, in your office, in your workshop, in the craftsman bench or in the kitchen  - in the secret darkness of your days - you can glorify God and serve your brothers, living as Christians.

 Allà on Déu us ha posat, en l'interior de la vostra llar, en el vostre despatx, en el vostre taller, en el banc d'artesà o a la cuina - en la secreta obscuritat de les vostres jornades -, podeu glorificar a Déu i servir als vostres germans, vivint així com a cristians.

(Georges Chevrot:  En lo secreto, p.  23, Patmos)

diumenge, 29 de juny de 2014

The atmosphere of holiness

EnglishWe will not follow Jesus if we do not experience silence in our days, as the way to join God, in the secret. Silence is the atmosphere of holiness. No doubt, the Master has commanded us to be his witnesses; but if we lacked inner life, we would not witness in favor of the Gospel. Sometimes we confuse apostolate and propaganda, and under the pretext of confessing our faith, we engage in bitter controversies, which rarely ever persuade.

  No seguirem a Jesús si no comencem per posar silenci als nostres dies, per tal d'unir-nos a Déu, en el secret. El silenci és l'atmòsfera de la santedat. Sense dubte, el Mestre ens ha ordenat de ser testimonis seus; però si ens manqués vida interior, no testimoniariem a favor de l'Evangeli. A vegades es confon apostolat amb propaganda, i amb el pretext de confessar la fe, hi ha qui s'abandona a polèmiques agres, que rarament mai persuadeixen.

(Georges Chevrot: En lo secreto, p.  20-21 , Patmos)

dissabte, 28 de juny de 2014

A life developed in secret


EnglishTo act outwardly as Catholics, we must first live as Christians inwardly. The Christian life is developed in secret, just as the plant needs to germinate in secret, under the earth, to obtain the colors of the flowers and the taste of its fruits.

  Per obrar exteriorment com catòlics, primer hem de viure interiorment com cristians. La vida cristiana es desenvolupa en el secret, així com la planta germina en el secret de la terra i després n'obté els colors de les seves flors i el sabor dels seus fruits.

(Georges Chevrot: En lo secreto, p. 21 , Patmos)